Obejrzyj ca?e wideo

Spraw, ?e Twoi pracownicy b?d? mogli pracowa? najlepiej, jak potrafi?

Zapewnij swoim u?ytkownikom ?rodowisko, którego potrzebuj?

Dowiedz si?, co mo?esz osi?gn?? dzi?ki prostszej i bezpieczniejszej metodzie pracy

Upro?? infrastruktur?

Przeprowadzaj migracj? do chmury w?tempie odpowiadaj?cym Twojej firmie

Zmodernizuj dostarczanie aplikacji

?atwo wdra?aj mikrous?ugi i?zarz?dzaj nimi

Zapobiegaj zagro?eniom bezpieczeństwa

Reaguj na podejrzan? aktywno??, jeszcze zanim dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa

Seria Citrix Summit

Dowiedz si?, jak zacz?? korzysta? z nowych modeli pracy i przygotowa? si? na nowe mo?liwo?ci

W?centrum uwagi

Poznaj analizy i aktualizacje, które pomog? Ci wi?cej osi?gn??

Raport firmy Gartner: Postawa otwarcia na nowe mo?liwo?ci stanowi w infrastrukturze informatycznej brakuj?cy element uk?adanki, który ma zwi?kszy? kompetencje cyfrowe oraz ulepszy? ?rodowisko pracowników

Sprawd?, dlaczego ?rodowisko pracowników zale?y od otwarcia na nowe mo?liwo?ci technologiczne.

Przeczytaj raport

451?Research: Zapewnienie dost?pu zdalnego

Poznaj wyzwania zwi?zane z bezpieczeństwem, przed jakimi stoj? organizacje korzystaj?ce z dost?pu zdalnego, oraz skuteczne rozwi?zania w zakresie tworzenia elastycznych, d?ugofalowych koncepcji bezpieczeństwa.

Pobierz raport

Badanie ?Praca w?2035 r.”: Jak ludzie i?technologie b?d? tworzy? nowe metody pracy

Wyobra? sobie, jak mo?e wygl?da? przysz?o?? pracy. Badanie ?Praca w?2035 r.” obejmuje alternatywne wizje przysz?o?ci pracy w?2035 r. i?sposoby wspó?dzia?ania pracowników i?technologii w?zakresie tworzenia warto?ci.

Zapoznaj si? z badaniem

Poka?emy Ci przysz?o?? pracy

Popro? o?prezentacj?, aby sprawdzi?, jak dzia?aj? produkty Citrix.

PREZENTACJA

Citrix Workspace

Odkryj naj?atwiejszy sposób na wykonanie pracy z?dowolnego miejsca

Popro? o?prezentacj?

PREZENTACJA

Citrix Virtual Apps and Desktops

Uzyskuj bezpieczny dost?p do wszystkich aplikacji, desktopów i?danych z?dowolnego urz?dzenia

Popro? o?prezentacj?

PREZENTACJA

Citrix ADC

Zapewnij wysokiej jako?ci ?rodowisko u?ytkownika dla aplikacji tradycyjnych i?dost?pnych w?chmurze

Popro? o?prezentacj?

Polecany partner

Firmy Citrix i?Microsoft nawi?zuj? wspó?prac?, aby przyspieszy? wdro?enie nowych sposobów pracy

Razem pomagamy organizacjom upro?ci? migracj? do chmury oraz?przyspieszy? wdra?anie wirtualnych ?rodowisk pracy i?desktopów, co ma zapewni? lepsz? dynamik?, produktywno?? i?bezpieczeństwo.

Dowiedz si? wi?cej

Zaufanie na ca?ym ?wiecie

Do??cz do tysi?cy firm, które wykorzystuj? rozwi?zania Citrix, aby stworzy? lepsze metody pracy.

Wy?wietl wi?cej klientów

98
%

98% firm z?listy Fortune 500

400
K

ponad 400?000 klientów

100
M

100 mln u?ytkowników w?ponad 100 krajach

94大香伊在人线免费-大香蕉在线视频观看-大香伊蕉国产