Videonun tamam?n? izleyin

?al??anlar?n?z? i?lerini en iyi ?ekilde yapmaya te?vik edin

Kullan?c?lar?n?za istedikleri deneyimi sunun

Daha basit ve daha güvenli bir ?al??ma y?ntemiyle neler ba?arabilece?inizi g?rün

Altyap?n?z? basitle?tirin

??letmeniz i?in en uygun h?zda buluta ge?in

Uygulama da??t?m?n?z? modernle?tirin

Mikro hizmetleri kolayl?kla da??t?n ve y?netin

Güvenlik tehditlerinin ?nüne ge?in

Bir ihlal olu?madan ?ok ?nce ?üpheli etkinli?e kar??l?k verin

Citrix Zirvesi Serisi

Yeni ?al??ma modellerini nas?l sunabilece?inizi ??renin ve bir sonraki f?rsata haz?r olun

Odak Noktas?

Daha fazlas?n? ba?arman?za yard?mc? olacak analizleri ve güncellemeleri ke?fedin

Gartner raporu: Etkinle?tirme anlay???, i? gücünün dijital el becerisini ve ?al??an deneyimini iyile?tirmede eksik olan BT bile?enidir

?al??an deneyiminizin neden teknolojinin etkinle?tirilmesine ba?l? oldu?unu g?rün.

Raporu okuyun

451 Research: Uzaktan eri?imi ger?ek k?lmak

Kurulu?lar?n uzaktan eri?imde kar??la?t??? güvenlik zorluklar?n? ve ?evik, uzun vadeli bir güvenlik yakla??m? olu?turmak i?in ileriye d?nük bir y?ntemi ke?fedin.

Raporu edinin

Work 2035: ?nsanlar ve teknoloji yeni ?al??ma y?ntemlerine nas?l ?ncülük edecek?

??in gelece?inin nas?l g?rünebilece?ini bir dü?ünün. Work 2035, 2035 y?l?nda i?in gelece?ine ili?kin alternatif vizyonlar? ve insanlarla teknolojinin de?er yaratmak i?in birlikte nas?l ?al??aca??n? inceliyor.

Ara?t?rmay? ke?fedin

Size gelece?in ?al??ma ?eklini g?sterelim

Citrix ürünlerini i? ba??nda g?rmek i?in demo talep edin.

DEMO

Citrix Workspace

Nerede olursan?z olun, i?lerinizi yapman?n en kolay yolunu ke?fedin

Demo talebinde bulunun

DEMO

Citrix Virtual Apps and Desktops

Tüm uygulamalara, masaüstlerine ve verilere tüm cihazlardan güvenle eri?in

Demo talebinde bulunun

DEMO

Citrix ADC

Geleneksel ve bulut tabanl? uygulamalar i?in yüksek kaliteli bir kullan?c? deneyimi sunun

Demo talebinde bulunun

?ne ??kan i? orta??

Citrix ve Microsoft i? dünyas?n?n gelece?ini h?zland?rmak i?in i? birli?i yap?yor

?irketlerin bulut d?nü?ümünü basitle?tirmeleri ve daha fazla ?eviklik, üretkenlik ve güvenlik sa?lamak üzere dijital ?al??ma alanlar?n? ve sanal masaüstlerini h?zl? bir ?ekilde benimsemelerini sa?lamak i?in ?irketlere birlikte yard?m ediyoruz.

Daha fazla bilgi edinin

Bütün dünyada güvenilir

Daha iyi bir ?al??ma y?ntemi olu?turmak i?in Citrix'e güvenen binlerce ?irkete kat?l?n.

Mü?terilerden daha fazlas?na g?z at?n

98
%

Fortune 500’ün %98’i

400
K

400.000’in üzerinde mü?teri

100
M

100’den fazla ülkede 100 milyon kullan?c?

94大香伊在人线免费-大香蕉在线视频观看-大香伊蕉国产